Knaap Maatwoningen BV
Groeneweg 38 (showroom)
3059 LC Rotterdam - Nesselande

Postadres
Postbus 24
2760 AA Zevenhuizen (ZH)

Telefoon
010 - 222 10 00

E-mailadres
info@knaapmaatwoningen.nl

Openingstijden showroom
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Daarbuiten op afspraak.

Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)

Energieneutraal bouwen en wonen, wat betekent dit voor uw maatwoning?

Voor uw nieuwe woning gelden vanaf 1 januari 2020 de uitgangspunten van BENG. Deze komen in de plaats van de huidige EPC-eis en zijn strenger en meer gedetailleerd uitgewerkt. In het ontwerp van uw woning houden wij vanaf dat moment rekening met de bepalingen van BENG.

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en gaat over de energiezuinigheid van gebouwen en woningen. In 2050 moeten alle woningen in Nederland volledig energieneutraal zijn. Dit betekent dat zij met het energieverbruik voor bijvoorbeeld verwarming en ventilatie geen CO2 meer uitstoten. De bepalingen van BENG zijn hierop een voorbereiding.

BENG

Voor nieuwbouw geldt per 1 januari 2020 dat de omgevingsvergunning van elke woning en ieder gebouw moet voldoen aan de uitgangspunten van BENG. Dit betreft ook woningen die in particuliere opdracht worden gebouwd.

BENG is uitgewerkt in drie stappen.

BENG 1

De eerste stap van bijna energieneutraal bouwen en wonen, heeft te maken met de beperking van de energie behoefte. Een woning mag voor verwarming en koeling vanaf 2020 netto maximaal 25 KWh per m2 per jaar verbruiken. Dit is een reductie van 50 procent ten opzichte van de oude situatie. Voor uw woning realiseren wij deze besparing onder andere met een hogere isolatiewaarde in wanden, dak, vloer en raampartijen. Bij het ontwerp van de woning houden wij bovendien rekening met de oriëntatie van de woning op de kavel. Denk aan de optimale verdeling van gevelopeningen over de buitenkant van de woning, met grotere raampartijen aan de zonkant en kleinere aan de schaduwkant. Verder passen wij opties toe als luchtdichter bouwen, gebalanceerde ventilatie en zonwering.

BENG 2

De tweede stap van bijna energie neutraal bouwen en wonen, draait om de beperking van het primair fossiel energieverbruik voor verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwaterbereiding, inclusief leidingverliezen, hulpenergie en rendementsverlies. Voor woningen mag dit vanaf 2020 niet meer bedragen dan 25 KWh per m² per jaar. Overigens mag u energie die u op duurzame wijze opwekt, aftrekken van het primaire energieverbruik. Zo kunt u een initieel te hoog primair energieverbruik voor verwarming, koeling en warm water compenseren met duurzame vormen van energieopwekking, zoals warmteterugwinning, zonnepanelen of een warmtepomp.

BENG 3

De derde stap van bijna energieneutraal bouwen en wonen heeft betrekking op het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. Voor woningen en woongebouwen geldt vanaf 2020 dat 50 procent van het totale energieverbruik ingevuld moet worden met energie uit hernieuwbare bronnen. In het ontwerp van uw woning kiezen wij bijvoorbeeld voor toepassing van zonnepanelen, een zonneboiler, of warmtepompen. Meer informatie vindt u in het overzicht van duurzame oplossingen. In de praktijk komt het erop neer, dat als voldaan wordt aan de eisen van BENG 1 en BENG 3, ook altijd invulling is gegeven aan BENG 2.

Ons duurzaamheidspakket

Om te zorgen dat uw woning bij oplevering voldoet aan de bepalingen van BENG, werken wij met verschillende duurzame oplossingen. Gezamenlijk zorgen deze dat uw woning zo min mogelijk energie verbruikt en zoveel mogelijk kan terugvallen op hernieuwbare energie.

Hieronder zetten wij onze oplossingen uiteen.

  • Een energie-efficiënte hybride cv-ketel met luchtwaterwarmtepomp en lagetemperatuurvloerverwarming
  • Zonnepanelen
  • Een hoge isolatiewaarde van wanden, kap en vloeren (gemiddeld bijna twee keer zo hoog als de huidige RC-waarde)
  • Glasisolatie: triple beglazing
  • Luchtdichter bouwen
  • Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning
  • Zonwering (optioneel)

Kosten

Vanaf 2019 nemen wij de oplossingen uit dit duurzaamheidspakket standaard op in onze offertes. Zo weet u zeker dat uw woning  voldoet aan alle uitgangspunten van BENG en heeft u de zekerheid dat dit binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd.

Duurzaamheid in de praktijk – uw adviseur vertelt u er alles over

Er zijn vele opties om uw nieuwe woning bijna energieneutraal te maken. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste op hoofdlijnen geschetst. Wat in uw geval van toepassing is, hangt af van meerdere factoren, waaronder de gemeente waar u gaat bouwen, de situering van uw kavel en het beschikbare budget.

Onze adviseurs bespreken graag met u hoe duurzaamheid het beste wordt uitgewerkt in het ontwerp en de realisatie van uw nieuwe woning. Maak hiervoor een afspraak via telefoon 010 – 222 10 00.

Nog niet in steen gebeiteld

Wie het internet raadpleegt op energiebepalingen waar nieuwe woningen aan moeten voldoen, merkt dat er veel over wordt gezegd en gesproken. Niet alle aanstaande verplichtingen zijn al definitief. Aan specifieke eisen en randvoorwaarden wordt nog gewerkt. In de loop van 2018 wordt bijvoorbeeld van overheidswege getoetst of de maatregelen zoals die zijn aangekondigd binnen de beoogde termijn kostenoptimaal kunnen worden uitgevoerd.

Kies tijdig voor duurzaam

Van maatregelen als BENG wordt algemeen aangenomen dat deze snel definitief worden ingevoerd. Sommige doelstellingen zijn zelfs al naar voren geschoven in de tijd. Wat nog niet verplicht is, hoeft u uiteraard niet uit te voeren. Maar doordat wij bij de bouw van uw nieuwe woning kiezen voor duurzame alternatieven voor opwekking en verbruik van energie, voorkomt u dat uw woning op een later moment alsnog bouwkundig of installatietechnisch moet worden aangepast.

Het toekomstvaste bouwconcept van Knaap Maatwoningen

Knaap Maatwoningen volgt de ontwikkelingen over (bijna) energieneutraal bouwen en wonen op de voet, zodat we per woning met onze opdrachtgevers kunnen doornemen welke maatregelen nodig zijn, en welke gunstig. Met oog op de intreding van de BENG-eisen ontwikkelen wij momenteel een bouwconcept dat niet alleen aan alle uitgangspunten voldoet, maar dat ook nog eens toekomstvast is. Zo weet u zeker dat uw woning ook op een later moment voldoende bijdraagt aan de beoogde terugdringing van de CO2-uitstoot.

Wij houden u op de hoogte!